بزرگى بطن راست به‌علت بيمارى ريوى اوليه که منجر به هيپرتروفى بطن راست و سرانجام نارسائى بطن راست مى‌دهد. اتيولوژى آن عبارت است از:


- بيمارى‌هاى نسج (Parenchyma) يا راه‌هاى هوائى ريه: بيمارى‌هاى انسدادى مزمن ريه (COPD)، بيمارى‌هاى بافت بينابينى ريه (interstital Lung Diseases)، برونشيت، فيبروز سيستيک


- بيمارى‌هاى عروقى ريه: آمبولى ريوى مکرر، هيپرتانسيون ريه (PHT)، وازکوليت، کم‌خونى سلول داسى (Sickle Cell Anemia).


- تهويه مکانيکى ناکافي: کيفواسکوليوز، بيمارى‌هاى عصبى - عضلاني، چاقى شديد، آپنه هنگام خواب.

علائم

علائم به بيمارى زمينه‌اى بستگى دارد ولى شامل تنگى نفس، سرفه، خستگى و توليد خلط (در بيمارى‌هاى نسجي) مى‌باشد.

معاينه فيزيکى

معاينه فيزيکى تاکى‌پنه، سيانوز و چماقى شدن انگشتان (Clubbing) شايع است. ضربان بطن راست در کناره چپ استرنوم، P2 بلند، S4 در سمت راست نيز وجود دارد. در صورت ايجاد نارسائى بطن راست، افزايش فشار وريد ژوگولر، هپاتومگالى با آسيت و ادم پاها رخ مى‌دهد.

درمان

براساس بيمارى زمينه‌اى ريه مى‌باشد و ممکن است گشادکننده برونش‌ها (Bronchodilator)، آنتى‌بيوتيک‌ها و تجويز اکسيژن باشد. در صورت وجود نارسائى بطن راست، بيمار مانند CHF درمان کنيد، (شامل رژيم کم سديم و تجويز ديورتيک‌ها)؛ ديگوکسين بايد با احتياط تجويز شود (سميت به‌خاطر هيپوکسمي، هيپرکاپنى و اسيدوز افزايش مى‌يابد. مصرف ديورتيک‌هاى مؤثر بر قوس (Loop Diuretics) نيز بايد با احتياط صورت گيرد تا از آلکالوز متابوليک قابل توجه که فعاليت تنفسى را کند مى‌کند، اجتناب شود. تاکى‌آريتمى‌هاى فوق بطنى شايع هستند و با ديگوکسين و وراپاميل (نه بتابلوکرها) درمان مى‌شوند. در صورتى‌که هيپرتانسيون ريوى همراه با نارسائى بطن راست باشد، درمان ضدٌ انعقاد طولانى‌مدت با وارفارين ضروريست. در بيماران انتخاب شده استنشاق اکسيد نيتريک و انفوزيون پروستاسيکلين، هيپرتانسيون ريوى را کاهش مى‌دهد، اين روش تحت بررسى است.

آزمايشگاه ECG

آزمايشگاه ECG هيپرتروفى بطن راست و بزرگى دهليز راست؛ تاکى‌آريتمى‌ها شايع هستند.

اکوکارديوگرام

اکوکارديوگرام هيپرتروفى بطن راست؛ عملکرد بطن چپ معمولاً طبيعى است فشار سيستوليک بطن راست را مى‌توان از روى اندازه‌گيرى جريانى که از طريق دريچه تريکوسپيد پس مى‌زند، به کمک داپلر تخمين زد در صورتى‌که تصويربردارى به‌دليل وجود هوا در ريه متسع مشکل باشد، حجم بطن راست و ضخامت ديواره را مى‌توان به‌وسيله MRI ارزيابى کرد، در صورت شک به آمبولى ريوي، اسکن راديونوکلئيد ريه تهيه کنيد.

CXR

CXR بزرگ شدن بطن راست و شريان ريوي؛ در صورت وجود PHT شاخه‌هاى شريان ريوى به‌تدريج باريک مى‌شود. آزمون‌هاى عملکرد ريه و ABG بيمارى اصلى ريوى را مشخص مى‌کند.