اتيولوژى

اتيولوژى معمولاً عملکرد (Functional) و ثانويه به اتساع شديد بطن راست و به هر علت و اغلب همراه با هيپرتانسيون ريوى است.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى نارسائى شديد بطن راست همراه با ادم، هپاتومگالى و موج V برجسته در نبض وريد ژوگولر با نزول سريع y. سوفل سيستوليک در لبه استرنوم که با دم افزايش مى‌يابد.

درمان

درمان شديد با ديورتيک. در موارد شديد (در صورت فقدان هيپرتانسيون ريوى شديد)، درمان جراحى به‌صورت ترميم حلقه (Annuloplasty) تريکوسپيد يا تعويض دريچه.