اتيولوژى

اتيولوژى معمولاً روماتيسم است؛ در زنان شايع‌تر مى‌باشد؛ اغلب به‌طور ثابت همراه با MS است.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى هپاتومگالي، آسيت، ادم، زردي، اتساع وريد ژوگولر به‌همراه نزول آهسته موج y. سوفل پر سر و صداى دياستولى (Diastolic Rumbling Murmur) در کناره چپ استرنوم که با دم افزايش مى‌يابد و يک جزء پيش از سيستول بلند دارد. بزرگى دهليز راست و وريد اجوف فوقانى در راديوگرافى.

درمان

در TS شديد، درمان جراحى لازم است و معمولاً تعويض دريچه ضرورت مى‌يابد.