اتيولوژى

اتيولوژى اکثراً نامشخص (Idiopathic) است؛ خانوادگي؛ ممکن است همراه با تب روماتيسمي؛ بيمارى ايسکميک قلب، نقص ديواره دهليزى و سندرم مارفان (Marfan Syn) باشد.

پاتولوژى

پاتولوژى بافت دريچه ميترال دچار دژنراسيون ميگزماتومى‌شده، طناب‌هاى وترى (Chordaetendineae) درازتر مى‌گردد.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى در زنان شايع‌تر است. بيشتر بيماران بى‌علامت هستند و بدين حال باقى مى‌مانند. شايع‌ترين علائم درد غير تيپيک قفسه سينه و انواع آريتمى‌هاى فوق بطنى و بطنى است. مهم‌ترين عارضه MR شديد است که منجر به نارسائى بطن چپ مى‌گردد. به‌ندرت از منشأت رسوبات پلاکت - فيبرين روى دريچه، آمبولى سيستميک رخ مى‌دهد. مرگ ناگهانى يک عارضه بسيار نادر است.

معاينه فيزيکى

معاينه فيزيکى کليک در وسط يا آخر سيستول که به‌دنبال آن در آخر سيستول، سوفل به گوش مى‌رسد، اين صداها با مانور والسالوا تشديد مى‌شود و با چمپاتمه زدن و ورزش ايزومتريک کاهش مى‌يابد.

اکوکارديوگرافى

اکوکارديوگرافى جابه‌جائى لت (Leaf let) خلفى (گاهى اوقات قدامي) ميترال را در پايان سيستول، به سمت عقب نشان مى‌دهد.

درمان

به بيماران بى‌علامت بايد اطمينان داد، اما در صورت وجود سوفل سيستولى و / يا يافته‌هاى تيپيک اکوکارديوگرافى دال بر MR، پروفيلاکسى براى اندوکارديت عفونى لازم است. در بيماران دچار MR شديد بايد دريچه را ترميم يا تعويض نمود؛ اگر بيمار سابقه آمبولى دارد بايد از آنتى‌کواگولان‌ها استفاده کرد.