اتيولوژى

اتيولوژى در ۷۰% موارد ناشى از روماتيسم است؛ همچنين ممکن است به‌علت اندوکارديت عفوني، سيفليس، ديسکسيون آئورت يا اتساع آئورت به‌دليل نکروز سيستيک مديا باشد؛ سه چهارم بيماران مرد هستند.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى تنگى‌نفس کوششى و آگاهى از ضربان قلب، آنژين صدرى و نشانه‌هاى نارسائى بطن چپ. وسيع بودن فشار نبض (اختلاف بين فشار سيستولى و دياستولى زياد است. مترجم)، نبض چکش آبى (Water Hammer)، ضربان مويرگى [نشانه کينک Quinck's Sign]، آهسته شدن يا از بين رفتن A2, S3 شايع است. سوفل دياستولى و زنده (Blowing) و کاهش يابنده (Decrescendo) در کناره چپ استرينوم (در صورت اتساع آئورت، در کناره راست استرنوم). ممکن است همراه با سوفل سيستولى ناشى از افزايش جريان خون باشد.

آزمايشگاه CXR و ECG

بزرگ شدن بطن چپ

اکوکارديوگرام

اکوکارديوگرام افزايش حرکت ديواره خلفى بطن چپ، بزرگ شدن دهليز راست، بزرگى بطن چپ، لرزش پربسامد دريجه ميترال در طى دياستول. بررسى با داپلر براى آشکار کردن و ارزيابى کمى AR مفيد است.

درمان

درمان استاندارد نارسائى بطن چپ. بيماران دچار AR شديد وقتى علامت‌دار مى‌شوند يا بيماران بى‌علامت دچار اختلال عملکرد بطن چپ در اکوکارديوگرافى (کسر تخليه‌اى بطن چپ کمتر از ۵۵%)، حجم پايان سيستولى بطن چپ بيشتر از ۵۵mL/min، يا قطر پايان سيستولى بيشتر از ۵۵mm) بايد تحت عمل جراحى تعويض دريچه قرار گيرند.