اتيولوژى

اتيولوژى اغلب مادرزادى است؛ AS ناشى از روماتيسم معمولاً همراه با بيمارى روماتيسمى دريچه ميترال است. AS کليسفيه با علت نامشخص يک اختلال دژنراتيو است که در پيرى شايع و معمولاً خفيف مى‌باشد.

علائم

علائم تنگى‌نفس، آنژين و سنکوپ علائم اصلى هستند؛ اين علائم به‌طور ديررسى پس از گذشت سال‌ها از انسداد، بروز مى‌کند.

معاينه فيزيکى

معاينه فيزيکى نبض شريانى ضعيف و همراه با تأخير به‌علاوه لرزش (Thrill) کاروتيد، دوتاشدن ضربه نوک قلب (Double Apical Impulse)؛ آهسته شدن يا حذف A2; S4 شايع است. سوفل سيستولى لوزى شکل ≥ شدت (Grade) سه‌ششم، اغلب همراه با لرزش سيستولى.

آزمايشگاه ECG و CXR

اغلب هيپرتروفى بطن چپ را نشان مى‌دهد، ولى براى تخمين اختلاف فشار (Gradiant) مفيد نيست.

اکوکارديوگرام

اکوکارديوگرام ضخيم ‌شدن ديواره بطن چپ، کلسيفيکاسيون و کلفت شدن لت‌هاى (Cusps) و دريچه آئورتى را نشان مى‌دهد. اتساع و کاهش انقباض بطن چپ نشان‌دهنده پيش‌آگهى بد است. داپلر براى تخمين اختلاف فشار و محاسبه سطح دريچه مفيد است.

درمان

در AS شديد، حتى در مرحله بى‌علامت، بايد از فعاليت شديد پرهيز گردد. نارسائى قلبى را به روش استاندارد درمان کنيد، اما از کاهش پس بار خوددارى نمائيد. در بالغينى که دچار علائم ناشى از AS هستند و شواهد هموديناميک انسداد شديد را دارند، تعويض دريچه ضرورى است. جراحى بايد پيش از بروز نارسائى شديد انجام شود.