تعريف افزايش مزمن فشارخون به ميزانى که فشار خون بيش از ۹۰/۱۴۰ باشد. علت هيپرتانسيون در ۹۵-۹۰ درصد بيماران ناشناخته مى‌باشد. (”افزايش فشار خون ذاتي“ "Essential Hypertension") هميشه بايد انواع ثانويه قابل اصلاح هيپرتانسيون را مدٌنظر داشت، به‌خصوص در بيمارانى که سن آنها زير ۳۰ سال است يا آنانى‌که پس از ۵۵ سالگى دچار هيپرتانسيون مى‌شوند. افزايش فشار خون سيستولى به تنهائى (Isolated Systolic Hypertension) (فشار خون سيستولى بالاى ۱۶۰ و دياستولى زير ۹۰) در بيماران مسن به‌علت کاهش پذيرش (Complicance) عروق شايع‌تر است.