نارسائى قلبى وضعيتى است که در آن قلب توانائى تلمه‌زدن خون کافى براى بافت‌هاى متابوليزه‌کننده را ندارد يا تنها با يک فشار پرشدگى افزايش يافته غير طبيعى قادر به انجام آن است. شناسائى مسائل زمينه‌ساز بيمارى قلبى و عوامل کمک‌کننده به CHF حاد اهميت دارد.

بيمارى‌هاى زمينه‌اى قلبى

بيمارى‌هاى زمينه‌اى قلبى شامل وضعيت‌هائى مى‌شود که عملکرد بطنى را تضعيف مى‌نمايد. [بيمارى عروق کرونر، هيپرتانسيون، کارديوميوپاتى اتساعى (Dilated Cardiomyopaty)، بيمارى‌هاى دريچه‌اي، بيمارى‌هاى مادرزادى قلبي] و يا پر شدن بطن را محدود مى‌نمايد [تنگى ميترال، کارديوميوپاتى محدودکننده (Restrictive Cardiomyopathy) بيمارى‌هاى پريکارد].

عوامل تشديدکننده حاد

عوامل تشديدکننده حاد عبارتند از: ۱. افزايش جذب سيدم، ۲. عدم همکارى بيمارى در درمان CHF، ۳. MI حاد (ممکن است بى‌سر و صدا باشد)، ۴. تشديد هيپرتانسيون، ۵. آريتمى‌هاى حاد، ۶. عفونت و / يا تب، ۷. آمبولى ريوي، ۸. آنمي، ۹. تيروتوکسيکوز، ۱۰. بارداري، و ۱۱. ميوکارديت حاد يا اندوکارديت عفونى.

علائم

علائم ناشى از خون‌رسانى ناکافى به بافت‌هاى محيطى (خستگي، تنگى‌نفس) و افزايش فشارها پرشدگى داخل قلبى (ارتوپنه، تنگى نفس حمله‌اى شبانه، ادم محيطي) مى‌باشد.

معاينه فيزيکى

معاينه فيزيکى استاع وريد ژوگولر، S3، احتقان ريوى [رال، ايجاد ماتيته (Dullness) بر روى افيوژن پلورال، ادم محيطي، هپاتومگالي، و آسيت].

وضعيت‌هائى که مشابه CHF است

بيمارى‌هاى ريوى:

برونشيت مزمن، آمفيزم و آسم؛ بيمار را از نظر توليد خلط و ناهنجارى در CXR و آزمون‌هاى عملکرد ريه بررسى کنيد.


ساير علل ادم محيطى:

بيمارى‌هاى کبدي، سياهرگ‌هاى واريس و ادم دوره‌اي، هيچ‌کدام از اين موارد موجب اتساع وريد ژوگولر نمى‌شوند. ادم ناشى از اختلال عملکرد کليوى اغلب همراه با افزايش کراتينين سرم و غير طبيعى شدن ازمايش ادرار مى‌باشد.

آزمايشگاه

آزمايشگاه CXR بزرگى قلب تغيير توزيع خون در عروق ريوي، خطوط کرلى (B(Karley، افيوژن پلورال را نشان مى‌دهد. انقباض بطن چپ را مى‌توان با اکوکارديوگرافى يا ونتريکولوگرافى با راديونوکلئيد ارزيابى کرد. به‌علاوه، اکو مى‌تواند بيمارى‌هاى دريچه‌اي، پريکاردى يا مادرزادى قلب را نشان دهد و ناهنجارى‌هاى ناحيه‌اى حرکت ديواره را که مشخص‌کننده بيمارى کرونر است، نمايان کند.