ايسکمى ميوکارد است که بدون علائم آنژين ايجاد مى‌شود و با پايش Holter يا الکتروکارديوگرافى حين ورزش کشف مى‌گردد. عمدتاً در بيمارانى رخ مى‌دهد که ايسکمى علامت‌دار نيز دارند ولى گاهى اوقات در افرادى‌که کاملاً بدون علامت هستند اتفاق مى‌افتد. ادارهٔ بيمارى (management) به کمک الکتروکارديوگرافى حين ورزش، اغلب همراه با سينتى‌گرافى براى ارزيابى شدت ايسکمى ميوکارد، انجام مى‌گيرد. بيمارانى که شواهدى از ايسکمى خاموش شديد دارند، نامزد آرتريوگرافى عروق کرونر مى‌باشند. مشخص نشده است که بيماران مبتلا به ايسکمى خاموش بدون ناهنجارى واضح در آزمون ورزش احتياط به درمان مزمن ضدٌ ايسکمى دارند يا نه. با اين‌حال آسپيرين و درمان کم‌کنندهٔ چربى (در صورتى‌که LDL بش از 130mg/dl باشد) توصيه مى‌شود.