آنژين قفسهٔ صدرى که شايع‌ترين تظاهر بالينى CAD است، نتيجهٔ عدم تعادل بين اکسيژن‌رسانى و تقاضاى ميوکارد براى اکسيژن مى‌باشد. اين بيمارى در بيشتر مواقع نتيجهٔ انسداد شريان کرونر به‌علت آترواسکلروز مى‌باشد. شرايط عمدهٔ ديگرى که باعث به‌هم خوردن اين تعادل مى‌شود و به بروز آنژين منجر مى‌گردد عبارتند از: بيمارى دريچهٔ آئورت کارديوميوپاتى هيپرتروفيک و اسپاسم شريان کرونر.

علائم

علائم آنژين به‌طور تيپيک با فعاليت يا آشفتگى هيجانى همراه است و با استراحت يا نيتروگليسرين به‌سرعت بهبود مى‌يابد خطر اصلى عبارتند از: سيگار کشيدن، هيپرتانسيون، هيپرکلسترولمى (افزايش کسر LDL؛ کاهش HDL)، ديابت و سابقهٔ خانوادگى CAD زير ۵۵ سال.