آريتمى‌ها ممکن است در حضور بيمارى‌هاى ساختمانى (Structural) قلب يا بدون آنها ايجاد شوند؛ در حالت اول آريتمى‌ها خطرناک‌تر هستند وضعيت‌هائى که فرد را مستعد به آريتمى مى‌کنند عبارتند از: ۱. ايسکمى ميوکارد، ۲. نارسائى احتقانى قلب، ۳. هيپوکسمي، ۴. هيپرکاپني، ۵. هيپوتانسيون، ۶. اختلالات الکتروليتى (به‌خصوص مواردى که يون‌هاى پتاسيم، کلسيم و منيزيم را درگير مى‌کند)، ۷. مسموميت داروئى (ديگوکسين، آن دسته از عوامل داروئى که فاصله QT Interval) QT) را طولانى مى‌کند)، ۸. کافئين، ۹. اتانول.