آترواسکلروز آئورت شکمى

آترواسکلروز آئورت شکمى به‌ويژه در حضور ديابت قندى يا کشيدن سيگار شايع است. علائم عبارتند از: لنگش متناوب (Intermittent Claudication) در باسن‌ها و ران‌ها و عدم نعوظ (Importence) (سندرم Leriche). نبض فمورال و ساير نبض‌هاى ديستال وجود ندارند. تشخيص با اندازه‌گيرى‌هاى غير تهاجمى فشار اندام تحتانى (leg) و آناليز سرعت به کمک داپلر (Doppler Velocity Analysis) گذاشته مى‌شود و با آئورتوگرافى تأييد مى‌گردد. براى درمان علامتى به جراحى انشعاب (Bypass) آئورتى - رانى نياز داريم.

بيمارى تاکاياسو

بيمارى تاکاياسو (بيمارى بدون نبض) آرتريت (arteritis) آئورت و شاخه‌هاى اصلى در زنان جوان است. بى‌اشتهائي، کاهش وزن، تب و عرق شبانه رخ مى‌دهد. علائم موضعى به انسداد شاخه‌هاى آئورت مربوط است [ايسکمى مغزي، لنگش (Claudication) و از بين رفتن نبض در بازوها]. ESR افزايش مى‌يابد. تشخيص با آئورتوگرافى ثابت مى‌شود. گلوکوکورتيکوئيدها و درمان‌هاى سرکوبگر ايمنى ممکن است سودمند باشند، ولى مرگ و مير بالا است.