گشاد شدن غير طبيعى آئورت شکم يا سينه‌اى است که در آئورت صعودى بيشتر ثانويه به نکروز سيستيک مديا يا آترواسکلروز مى‌باشد و در آئورت نزولى سينه‌اى و آئورت شکمى عمدتاً به‌علت آترواسکلروز است.

تاريخچه

تاريخچه ممکن است از نظر بالينى خاموش باشد، ولى آنوريسم‌هاى آئورت سينه‌اى اغلب باعث درد سينه‌اى عميق و منتشر، ديسفاژي، خشونت صدا، هموپتزى و سرفهٔ خشک مى‌شوند. آنوريسم‌هاى شکمى موجب درد شکم و ترومبوآمبولى اندام‌هاى تحتانى مى‌شوند.

معاينهٔ فيزيکى

معاينهٔ فيزيکى آنوريسم‌هاى شکمى اغلب قابل لمس هستند و بيشتر در ناحيهٔ دور ناف ديده مى‌شوند. بيماران مبتلا به آنوريسم آئورت صعودى ممکن است ويژگى‌هاى سندروم مارفان را نشان دهند.

آزمايشگاه

آزمايشگاه. پرتونگارى سايه (Sihouette) آئورت بزرگ مى‌شود (آنوريسم آئورت). آنوريسم شکمى با فيلم خوابيدهٔ (Plain) شکم (حاشيهٔ کلسيفيکاسيون)، اولتراسوند، CTscan يا MRI تأييد مى‌شود. آئورتوگرافى با مادهٔ حاجب اغلب قبل از عمل انجام مى‌شود. در صورت شک باليني، آزمون سرولوژى از نظر سيفيليس انجام دهيد، به‌ويژه اگر آنوريسم سينه‌اى صعودى پوستهٔ نازکى از کلسيفيکاسيون را نشان دهد.

درمان

کنترل هيپرتانسيون ضرورى است. برداشت جراحى در آنوريسم‌هاى آئورت سينه‌اى باقطر >۶cm (آنوريسم‌هاى آئورت شکمى >5cm)، در موارد درد پايدار على‌رغم کنترل فشار خون، يا وجود شواهد گسترش سريع انجام مى‌شود. در بيماران مبتلا به سندرم مارفان، آنوريسم‌هاى آئورت سينه‌اى >5cm معمولاً ترميم را ايجاب مى‌نمايند.