تشخيص زودرس و درمان فورى MI حاد ضرورى است. تشخيص بر مبناى شرح حال مشخص، ECG و تغييرات آنزيم‌هاى قلبى است.

علائم

علائم درد قفسه سينه شبيه به آنژين است ولى شديدتر و پايدارتر (بيش از 30min) مى‌باشد و استراحت يا نيتروگليسيرين بهبود کامل نمى‌يابد و اغلب با تهوع، عرق‌ريزش و احساس ترس (Apprehension) همراه است. با اين حال ۲۵% از موارد MI از نظر بالينى خاموش مى‌باشد.

معاينهٔ بالينى

معاينه بالينى ممکن است رنگ‌پريدگي، عرق‌ريزش (Diaphoresis)، تاکى‌کاردي، S4 و ايمپالس قلبى ديس‌کينتيک (Dyskinetic) وجود داشته باشد. در صورت وجود CHF: رال، S3، اتساع وريدهاى ژوگولار در انفارکتوس بطن راست شايع است.