نمايش شماتيک اکوکارديوگرافى نوع M (اکو) در وسط ثبت حرکت برگه (Leaflet) قدامى (AML) و خلفى (PML) ميترال به‌همراه ECG همزمان نمايش داده است. اکوکارديوگرام غير طبيعى ميترال که در (A) تنگى ميترال، (B) ميکزوم دهليز چپ، (C) پرولاپس دريچه ميترال و (D) کارديوميوپاتى انسدادى نيز نمايش داده شده است. در اکو نقطه A نشان‌دهنده انتهاى حرکت قدامى ناشى از انقباضى بطن چپ، قطعه CD نشان‌دهنده وضعيت بسته هر دو برگه ميترال در طى سيستول بطنى و نقطه E انتهاى حرکت قدامى در هنگام باز شدن برگه‌ها مى‌باشد. شيب EF ناشى از حرکت خلفى AML در طى پر شدن سريع بطنى است. در کارديوميوپاتى انسدادي، SMA نشان‌دهنده حرکت به جلو در طى سيستول است.- تنگى دريچه‌ها:

مى‌توان هم تنگى دريچه‌هاى طبيعى و هم مصنوعى را ارزيابى کرد و شدت آن‌را با استفاده از داپلر تعيين نمود [اختلاف فشار (Gradient) حداکثر = ۴ در (سرعت حداکثر) به توان ۲]


- نارسائى دريچه‌ها:

ممکن است آن دسته از اختلافات ساختمانى [مثلاً لرزش دريچه (Flail Leaflet)، وژتاسيون] را که منجر به نارسائى مى‌شود، مشخص کند. اکو مى‌تواند مشخص کند که آيا عملکرد بطنى طبيعى است؛ داپلر (شکل - نمايش شماتيک جريان داپلر از ميان آئورت (A) و دريچه ميترال (B)-) مى‌تواند پس زدن خون از خلال هر دريچه را معلوم کند و شدت آن‌را تخمين زند.نمايش شماتيک جريان داپلر از ميان آئورت (A) و دريچه ميترال (B). موج پيوسته داپلر غير طبيعى در C نمايش داده شده است. تنگى آئورت (AS) [حداکثر اختلاف فشار بين دو سوى دريچه آئورت = 58mmHg=4*(3/8)2=4*V2max]و نارسائى آئورت، تنگى ميترال و نارسائى ميترال.


- کار بطنى:

اختلالات حرکت سرتاسرى و ناحيه‌اى هر دو بطن را مى‌توان ارزيابى کرد؛ ممکن است هيپرتروفى / ارتشاح (Infiltration) بطنى آشکار شود؛ شواهد هيپرتانسيون ريوى ممکن است مشخص شود.


- منبع قلبى آمبولى:

ممکن است لخته داخل دهليز يا بطن، تومورهاى داخل قلبى و وژتاسيون‌هاى دريچه‌اى ديده شوند. در صورت فقدان تاريخچه يا يافته‌هاى فيزيکى قلبى ميزان يافت شدن منبع قلبى براى آمبولى پائين است، براى اين منظور اکوکارديوگرافى از راه مرى (Transesophageal Echocardiography) نسبت به بررسى استاندارد از راه قفسه سينه (Transthoracic) حساس‌تر است.


- اندوکارديت:

در بيش از نيمى از بيماران وژتاسيون ديده مى‌شود (اکو راه مرى حساسيت بيشترى دارد)، اما اداره کردن (Management) بيمار معمولاً براساس يافته‌هاى بالينى است نه اکو. عوارض اندوکارديت (مانند نارسائى دريچه‌اي) را نيز مى‌توان ارزيابى کرد.


- بيمارى‌هاى مادرزادى قلب:

اکو، داپلر و اکو با کنتراست (تزريق وريدى سريع محلول نمکي) اقدامات غير تهاجمى انتخابى براى تشخيص ضايعات مادرزادى مى‌باشند.


- ريشه آئورت:

آنوريسم و ديسکسيون آئورت را مى‌توان ارزيابى کرد و عوارض آن (نارسائى آئورت، تامپوناد) را بررسى نمود.


کارديوميوپاتى هيپپرتروفيک، پرولاپس دريچه ميترال، افيوژن پريکارد


اکو روش تشخيص انتخابى براى شناسائى اين وضعيت‌ها است.