- دهلير راست:

موج P ≥ ۲/۵ ميلى‌متر در اشتقاق II


- دهليز چپ:

P دو مرحله‌اى (Biphasic) (مثبت، سپس منفي) در V1، همراه با بردار نيروى منفى در انتها (Terminal Negative Force) که از S ۰/۰۴ بيشتر است.


- بطن راست:

R>S در V1 و R در V1 بشتر از ۵mm است، S عميق در V6 انحراف محور به راست.


- بطن چپ:

S در V1 به‌علاوه R در V5 يا V6 ≥ ۳۵ ميلى‌متر باشد يا R در aVL<۱۱mm.

انفارکتوس

(شکل - توالى تغييرات دپلاريزاسيون و رپلاريزاسيون در (A) انفارکتوس حاد همراه با موج A) Q) ديواره قدامى (B) ديواره تحتانى و شکل - انفراکتوس حاد ميوکارد ديواره تحتانى) M I همراه با موج Q: امواج Q پاتولوژيک (≥ ۰۴/۰ ثانيه ≥ ۲۵% از کل ارتفاع QRS) در اشتقاق‌هاى نشان داده شده در جدول (اشتقاق‌هاى داراى موج Q غير طبيعى در MI)؛ MI حاد بدون موج Q: تغييرات ST-T در همين اشتقاق‌ها بدون وجود Q. برخى از وضعيت‌هاى ديگر (به‌جز MI حاد) نيز مى‌تواند باعث ايجاد امواج Q شود (جدول - تشخيص‌هاى افتراقى امواج Q (با مثال‌هاى منتخب).توالى تغييرات دپلاريزاسيون و رپلاريزاسيون در (A) انفارکتوس حاد همراه با موج A) Q) ديواره قدامى (B) ديواره تحتاني. در انفارکتوس قدامي، بالا رفتن ST در اشتقاق‌هاى جلوى قلبى (Precordial) ممکن است به‌همراه پائين افتاد قرينه ST در اشتقاق‌هاى II و III و aVF باشد. برعکس، انفارکتوس حاد قدامى (يا تحتاني) ممکن است همراه با پائين افتادن قرينه ST در اشتقاق‌هاى V1 تا V3 باشد.انفارکتوس حاد ميوکارد ديواره تحتاني. الکتروکارديوگرافى ۲۹/۱۱ تغييرات کوچک غير اختصاصى قطعه ST و موج T را نشان مى‌دهد. در ۵/۱۲ يک انفارکتوس حاد ميوکارد رخ داده است. امواج Q پاتولوژيک ۱، بالا رفتن قطعه ST و معکوس شدن انتهاى موج - T در اشتقاق‌هاى III , II و aVF نشان‌دهنده موضع انفارکتوس در ديواره تحتانى است، تغييرات قرينه در aVL (پيکان کوچک) ديده مى‌شود. افزايش ولتاژ موج R با پائين افتادن ST و افزايش ولتاژ موج T در V2 مشخص‌کننده گسترش انفارکتوس تحتانى به ديواره حقيقى خلفى (True Posterior Wall) است.

جدول اشتقاق‌هاى داراى موج Q غير طبيعى در MI

اشتقاق‌هاى داراى موج Q غير طبيعى محل انفارکتوس
V1-V2 قدامى - ديواره‌اى (Anterposeptal)
V3-V4 نوک قلب (Apical)
V5-V6 و aVL و I قدامى - جانبى (Anteroseptal)
aVF و III و II تحتانى (Inferior)
R) V1-V2 بلند بدون Q عميق) خلفى واقعى (True Posterior)

تشخيص‌هاى افتراقى امواج Q (با مثال‌هاى منتخب)

عوامل فيزيوژيک يا وضعيتى
۱. واريان طبيعى امواج Q در ”سپتال“ (Septal)
۲. واريان طبيعى امواج Q در V1 تا III, aVL, V2 و aVF
۳. پنوموتوراکس سمت چپ يادکستروکرادى
آسيب ميوکارد يا ارتشاح (Infiltration)
۱. فرآيندهاى حاد: ايسکمى يا انفارکتوس ميوکارد، ميوکارديت، هيپرکالمى
۲. فرآيندهاى مزمن: انفارکتوس ميوکارد، کارديوميوپاتى ايديوپاتيک، ميوکارديت، آميلوئيد، تومور، سارکوئيد، اسکلرودرمى
هيپرتروفى / بزرگى بطن
۱. بطن چپ (پيشرفت ضعيف موج R)
۲. بطن راست (پيشرفت معکوس موج R)
۳. کارديوميوپاتى هيپرتروفيک
اختلالات هدايت
۱. بلوک شاخه چپ
۲. نماى ولف - پارکينسون - وايت


a. موج R کوچک يا فقدان موج R در اشتقاق‌هاى جلوى قلبى راست يا ميانى.