اتساع وريد ژوگولر در نارسائى سمت راست قلب، پريکارديت فشارنده (Constrictive Pericarditis)، تامپوناد پريکاردى و انسداد وريد اجوف فوقانى رخ مى‌دهد، jvp به‌طور طبيعى بادم افت مى‌کند، اما ممکن است در پريکارديت فشارنده افزايش يابد [علامت کوسمال (Kussmal's Sign)]. موارد غير طبيعى در معاينه عبارتند از:


- موج "a" بزرگ: تنگى تريکوسپيد (TS)، تنگى پولمونر، جدائى دهليزى - بطنى (AV Dissociation) (انقباض دهليز راست در برابر دريچه تريکوسپيد بسته)


- موج "V" بزرگ: نارسائى تريکوسپيد، نقص ديواره دهليزى (Atrial Septal Defect)


- نزول تند "y": پريکارديت فشارنده


- نزول آهسته "y": تنگى تريکوسپيد

لمس ناحيه جلوى قلب

ضربه نوک قلب به‌طور معمولى در پنجمين فضاى بين دنده‌اى بر روى خطى که از وسط ترقوه مى‌گذرد. (Midclavicular Line)، متمرکز است (شکل نمايش شماتيک الکتروکارديوگرام). مواد غير طبيعى عبارتند از:


- ضربه پرزورنوک قلب: هيپرتروفى بطن چپ


- جابه‌جائى ضربه نوک قلب به خارج و پائين: اتساع بطن چپ


- ضربه واضح پيش از سيستول: هيپرتانسيون، تنگى آئورت، کارديوميوپاتى هيپرتروفيک


- دو تا شدن ضربه نوک قلب در طى سيستول: کارديوميوپاتى هيپرتروفيک


- ”برآمدگي“ (Lift) ممتد در پائين کناره چپ استرنوم: هيپرتروفى بطن راست


- ضربه ديس‌کينتيک (برآمدگى ظاهري): آنوريسم بطني، منطقه وسيع ديس‌کينتيک پس از MI: کارديوميوپاتيA. نمايش شماتيک الکتروکارديوگرام، فشار نبض آئورت (AOP)، فونوکارديوگرام ثبت شده در نوک قلب (apex) و کارديوگرام نوک قلب (ACG). در فونوکارديوگرا، S3, S2, S1 و S4 نشان‌دهنده اولين تا چهارمين صداى قلبى مى‌باشند، OS نشان‌دهنده Opening Snap دريچه ميترال است که همزمان با نقطه و در کارديوگرام نوک قلب مى‌باشد. S3 همزمان با پايان موج پر شدن سريع (REW) در ACG است و S3 همزمان با موج a در ACG رخ مى‌دهد. B ثبت همزمان الکتروکارديوگرام، نبض غير مستقيم کاروتيد CP، فونوکار کناره چپ استرنوم (LSB) و نبض غير مستقيم وريدژوگولر (ES .(JVP = صداى جهش (SC, Ejection Sound)= کليک سيستولي.