سوفل‌هاى سيستولى

سوفل‌هاى سيستولي: ممکن است به‌صورت ”افزاينده - کاهنده“ "Crescendo-Decrescendo" نوع جهشى (Ejection Type)، تمام سيستولى (Pansystolic)، يا التهابى سيستولى (Late Systolic) باشد؛ سوفل‌هاى طرف راست (مثلاً نارسائى تريکوسپيد) معمولاً با دم افزايش مى‌يابند. تعدادى از مانورهاى ساده تغييرات مشخصى را بسته به‌علت سوفل در آنها ايجاد مى‌کنند (جدول - سوفل‌هاى قلبى Heart murmurs).

جدول سوفل‌هاى قلبى Heart murmurs

سوفل‌هاى سيستولى
نوع جهشى (Ejection Type) مسير خروجى آئورت
تنگى دريچه آئورت
کارديوميوپاتى انسدادى هيپرتوفيک
سوفل جريان آئورت (Aortic Flow Murmur)
مسير خروجى پولمونر
تنگى دريچه ريوي
سوفل جريان پولمونر
تمام سيستولى (Holosystolic) نارسائى ميترال (Mitral Regurgitation)
نارسائى تريکوسپيد
نقص ديواره بطني
انتهاى سيستولى (Late Systolic) پرولاپوس دريچه ميترال يا تريکوسپيد
سوفل‌هاى دياستولى
ابتداى دياستولى (Early Diastolic) نارسائى دريچه آئورت
نارسائى دريچه ريوي
وسط - تا - انتهاى دياستولى
(Mid-to-late-diastolic)
تنگى ميترال يا تريکوسپيد
سوفل جريان عبورکننده از دريچه‌هاى ميترال يا
تريکوسپيد
باز ماندن مجراى شرياني
ممتد (Continuous) فيستول شريانى - وريدى کرونر
پارگى آنوريسم سينوس والسالوا

سوفل‌هاى قبلى و ضايعات مسئول آنها

ضايعه نوع سوفل مانور
والسالوا مشت
کردن
چمباتمه
زدن
ايستادن
تنگى آئورت افزاينده - کاهنده
(Cresendo-Decrescendo)
¯ ¯ ­ ¯
نارسائى ميترال تمام سيستولى ¯ ­ ­ ¯
نقص ديواره بطنى تمام سيستولى ¯ ­ ­ ¯
پرولاپس دريچه ميترال انتهاى سيستولى (به‌دنبال کليک) ­ ¯ ¯ ­
کارديوميوپاتى انسدادى  خشن، لوزى شکل ­ ¯ ¯ ­
هيپرتروفيک (Diamond-Shaped)
در کنار چپ استرنوم؛ تمام سيستولى در نوک قلب (apex)A. نمايش شماتيک ECG، فشار آئورت (AOP)، فشار بطن چپ (LVP) و فشار دهليز چپ (LAP)، مناطق هاشور خورده بيانگر اختلاف فشار ميان دو سوى دريچه در طى سيستول است. HSM = سوفل تمام سيستولي؛ MSM: سوفل ميان سيستولى


B. نمايش گرافيک ECG، فشار آئورت (AOP)، فشار بطن چپ (LAD) و فشار دهليز چپ (LAD)، مناطق هاشور خورده، بيانگر اختلاف فشار بين دو سوى دريچه در طى دياستول است . EDM = سوفل ابتداى دياستولي، PSM = سوفل پيش از سيستول؛ MDM = سوفل ميان سيستولى


(ductus arteriosus  و برخی اوقات کوآرکتاسیون آئورت وجود دارند ؛ علت ناشایع فیستول وریدی - شریانی سیستمیک یا کرونر است ، نقص دیواره آئورتی - ریوی و پارگی آنوریسم سینوس و السالوا می باشند.

سوفل‌هاى دياستولى

- سوفل‌هاى ابتداى دياستولى:

(Cotinuous Murmurs) فوراً پس از S2 شروع مى‌شوند، صدايشان بم (High-Pitched) است و معمولاً به‌علت نارسائى آئورت يا پولمونر مى‌باشند.


- سوفل‌هاى وسط تا انتهاى دياستولى:

زير (Lows-pithed) هستند و با سمت بل گوشى بهتر شنيده مى‌شوند؛ در MS يا TS ديده مى‌شوند؛ با شيوع کمتر بر اثر ميکسدم دهليزى مى‌باشند.


- سوفل‌هاى ممتد:

(Cotinuousmurmurs) هم در سيستول و هم دياستول وجود دارند (S2 در داخل سوفل قرار مى‌گيرد) در بازماندن مجراى شريانى (Patent Ductus Arteriosus) و برخى اوقات کوآرکتاسيون آئورت وجود دارند؛ علت ناشايع‌تر فيستول وريدى - شريانى سيستميک يا کرونر است، نقص ديواره آئورتى - ريوى و پارگى آنوريسم سينوس والسالوا مى‌باشند.