جدول لوکاليزاسيون آناتوميک ضايعات مغزى در استروک

علائم و نشانه‌ها ساختمان‌هاى درگير
نيمکره‌ مغزي، وجه لترال (شريان سربرال ميانى):
همى‌پارزى کوتکس حرکتى پريتال و فرونتال طرف مقابل
نقص همى‌سنسورى کورتکس سوماتوسنسورى طرف مقابل
آفازى حرکتى (بروکا) - صحبت کردن با مکث همراه با اشکال در يافتن کلمات با حفظ ادراک ناحيه حرکتى صحبت، لوب فرونتال غالب
آفازى سانترال (ورنيکه) - آنومي، ادراک ضعيف، صبحت‌هاى درهم برهم سانترال، ناحيه صحبت پرى‌سيلوين، نيمکره‌ غالب
ناديده‌گيرى يک طرفه، آپراکسى لوب پريتال غير غالب
همونيموس همى‌آنوپى يا کوادرانت آنوپسى شعاع اپتيک در لوپ پريتال تحتانى يا تامپورال
ارجحيت خيره شدن در حالى‌که چشم‌ها به طرف ضايعه منحرف شده است مرکز خيره شدن لترال (لوب فرونتال)
نيمکره مغزي، وجه مديال (شريان سربرال قدامى):
پاراليز پا و کف پا با يا بدون پارزى بازو ناحيه پا يا بدون ناحيه بازو در کورتکس حرکتى سمت قابل
از دست رفتن کورتيکال حس روى پا ناحيه پا و کف پاى کورتکس حسى سمت مقابل
رفلکس چنگ زدن و مکيدن لوب فرونتال خلفى مديال
بى‌اختيارى ادرارى ناحيه حرکتي، لبول پاراسنترال
آپراکسى راه رفتن کورتکس‌هاى فرونتال
نيمکره مغزي، درجه تحتانى (شريان سربرال خلفى):
همونيموس همى آنوپسى کورتکس آکسيپيتال کالکارين
کورى‌ کورتيکال لوب‌هاى اکسيپيتال، دوطرفه
نقص حافظه هيپوکامپ، دوطرفه يا غالب
از دست رفتن عميق حس، درد خودبه‌خودي، ديستزي، کره و آتتوز تالاموس به‌علاوهٔ ساب‌تالاموس
ساقه مغز، مغز ميانى (شريان سربرال خلفى):
فلج عصب سوم، همى‌پلژى سمت مقابل عصب سوم و پدانکول مغزى (سندرم وبر)
پاراليز / پارزى حرکات ورتيکال چشم فيبرهاى سوپرانوکلئار تا عصب سوم
نيستاگموس تقاربي، عدم اورينتاسيون رأس مغز مياني، پرى‌آکوداکتال
ساقه مغز، پيوستگاه پونز - مدولا (شريان بازيلار):
پاراليز فاسيال عصب هفتم، همان طرف
پارزى ابدوکسيون چشم عصب ششم، همان طرف
پارزى خيره شدن ترکيبى ”مرکز“ براى خيره شدن لترال، همان طرف
نقص حس نيمه صورت شياه وهسته V، همان طرف
سندرم هورنر مسيرهاى سمپاتيک نزولى
کاهش درد و حس گرمائى در نيمه بدن (با يا بدون صورت) شيار اسپاينوتالاميک، طرف مقابل
آتاکسى پدانکول مخچه‌اى ميانى و مخچه
ساقه مغز، مدولاى لترال (شريان ورتبرال):
ورتيگو، نيستاگموس هسته وستيبولار
سندرم هورنر (ميوز، پتوز، کاهش تعريق) فيبرهاى سمپاتيک نزولي، همان طرف
آتاکسي، افتادن به طرف ضايعه نيمکره يا فيبرهاى مخچه‌اى
تخريب درد و حس گرمائى روى نيمه بدن با يا بدون صورت شياه اسپاينوتالاميک طرف مقابل

سندرم‌هاى لاکونار

سندرم‌هاى لاکونار شايع‌ترين آنها عبارتند از: ۱.همى‌پارزى حرکتى خالص صورت، دست و پا (کپسول داخلى يا پونز)، ۲. استروک حسى خالص (تالاموس ونترولترال)، ۳. همى‌پارزى آتاکسيک (پونز)، ۴. ديس‌آرترى - دستان بدون مهارت (پونز يا ژنوى کپسول داخلي)، و ۵. همى‌پارزى حرکتى خالص همراه با آفازى حرکتى (بروکا) کپسول داخلى و شعاع کروناى مجاور).

خونريزى اينتراکرانيال

خونريزى اينتراکرانيال شامل خونريزى‌هاى هيپرتانسيو و لوبر (۵۰%)، آئوريسم ساکولار پاره شده و مالفورماسيون‌هاى شريانى - وريدى پاره شده (AVM) مى‌باشد. استفراغ در بيشتر موارد و سردرد در حدود نيمى از موارد به‌وجود مى‌آيد. علائم و نشانه‌ها معمولاً محدود به يک ناحيه عروقى منفرد نيستند. خونريزى هيپرتانسيو به‌طور تيپيک در ۱. پوتامن، کپسول داخلى مجاور، و ماده سفيد مرکزي، ۲. تالاموس، ۳. پونز، و ۴. مخچه به‌وجود مى‌آيد. يک نقص نورولوژيک که به‌سختى در مدت بيشتر از ۳۰-۵ دقيقه ظاهر شود قوياً حکايت از خونريزى داخل کرانيال دارد. علائم چشمى از نظر لوکاليزه کردن مهم هستند: ۱. پوتامنى - چشمان به طرف مخالف فلج (به طرف ضايعه) منحرف مى‌شوند، ۲. تالاموسى - چشمان به پائين منحرف مى‌شوند، بعضى وقت‌ها مردمک‌ها غير رآکتيو هستند، ۳. پونزى - حرکات رفلکسى لترال چشم‌ها تخريب شده و کوچک هستند (۲-۱ ميلى‌متر)، مردمک‌ها رآکتيو هستند، ۴. مخچه‌اى - چشم‌ها به طرف خلاف ضايعه منحرف مى‌شوند. (به‌طور زودرس در فقدان پاراليز).