پرزانتاسيون بالينى / استروک شروع ناگهانى و برجستهٔ سمپتوم‌هاى نورولوژيک فوکال،الگوى تامپورال مى‌تواند نشانه مکانيسم عروقى زمينه‌اى باشد. مکانيسم‌هاى عروقى که موجب TIA مى‌شوند شبيه آنهائى هستند که موجب استروک ايسکميک مى‌شوند (جدول علل استروک). سمپتوم‌ها منعکس‌کننده ناحيه عروقى درگير بوده و متضمن کليدهائى براى لوکاليزه کردن و شناسائى رگ و پاتولوژى مربوطه مى‌باشند (جدول لوکاليزاسيون آناتوميک ضايعات مغزى در استروک). کورى يک چشمى موقتى (آموروزيس فوگاکس) يک شکل خاص TIA به‌علت ايسکمى رتين مى‌باشد. بيمار اظهار مى‌دارد که يک سايه روى ميدان بينائى او پائين آمده است. بهبودى سريع سمپتوم‌هاى TIA حکايت از بهبودى ايسکمى زمينه‌اى دارد اگرچه نواحى کوچک انفارکسيون بافت اغلب هنگامى به‌وجود مى‌آيند که سمپتوم‌ها بيشتر از ۲-۱ ساعت ادامه داشته باشند. گوناگونى بهبودى استروک تحت تأثير عروق کلترال، فشار خون، و ناحيه و مکانيسم خاص انسداد رگ مى‌باشد. ايسکمى قابل بازگشت و نجات بافت در خطر مفاهيم واقعى در کاربرد داروهاى ترومبوليتيک ونروپروتکتيو مى‌باشند.

جدول علل استروک

علل شايع علل ناشايع
ترمبوز اختلال‌هاى افزايش انعقادپذير
استروک لاکونار (عروق کوچک) کمبود پروتئين C
ترمبوز عروق بزرگ کمبود پروتئين S
دهيدراسيون کمبود آنتى‌ترومبين III
انسداد آمبوليک سندرم آنتى‌فسفوليپيد
شريان به شريان متواسيونفاکتور V ليدنa
بيفورکاسيون کاروتيد موتاسيون پروترومبين ۲۰۲۱۰ aG
کمان آئورت بدخيمى سيستميک
ديسکسيون شريانى آنمى سيکل‌سل
کارديوآمبوليک تالاسمى β
فيبريلاسيون دهليزى پلى‌سيتمى ورا
ترومبوس ديواره‌اى لوپوس اريتماتوى سيستميک
انفارکسيون ميوکارد هموسيستينمى
کارديوميوپاتى ديلاته پورپوراى ترومبوسيتوپنيک ترومبوتيک
ضايعات دريچه‌اى انعقاد داخل عروقى منتشر
استنوز ميترال ديس‌پروتئينمى
دريچه‌هاى مکانيکى سندرم نفروتيک
آندوکارديت باکتريال بيمارى التهابى روده
آمبولوس پارادوکسيکال داروهاى ضدٌ باردارى خوراکى
نقص سمپتوم دهليزى تروموبز سينوس وريدى b
سوراخ بيضى باز ديسپلازى فيبروموسکولار
آنوريسم سمپتوم‌ دهليزى واسکوليت
کنتراست خودبه‌خودى به‌وسيله اکو واسکوليت سيستميک (PAN، وگنر، تاکاياسو، آرتريت سلول غول‌‌آسا)
واسکوليت CNS اوليه
مننژيت (سيفليس، توبرکولوز، قارچي، باکتريال، زوستر)
کارديوژنيک
کلسيفيکاسيون دريچه ميترال
ميکزوم دهليزى
تومور داخل قلبى
آندوکارديت مارانتيک
آندوکارديت ليمبن - ساکس
وازواسپاسم خونريزى ساب‌آراکنوئيد
داروها: کوکائين، آمفتامين
بيمارى مويامويا
اکلامپسى


a: اصولاً باعث ترمبوز سينوس وريدى شود.


b: ممکن است همراه با هر اختلال افزايش انعقادپذير باشد.


توجه: PAN = پلى‌آرتريت ندوزا