در حالت اورژانس، يک بولوس ۱۰۰ ميلى‌گرم هيدروکورتيزون وريدى و به‌دنبال آن يک انفوزيون مداوم ۱۰mg/h مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در شرايط غير فورى ولى اضطراب‌آورد، mg۱۰۰-۲۰۰ در روز هيدروکورتيزون خوراکى دوز شروع‌کننده مى‌باشد و به دوز نگه‌دارنده mg ۱۵-۳۷/۵ در روز تقليل مى‌يابد. فلودروکورتيزون (۱/۰ mg/d) در صورت وجود هيپرکالمى مورد نياز خواهد بود.