نارسائى آدرنال ارتشاح آدرنال‌ها به‌وسيله تومور و تخريب آنها در اثر خونريزى از شايع‌ترين علل مى‌باشند. سمپتوم‌هائى مانند تهوع، استفراغ، بى‌اشتهائي، و هيپوتانسيون اورتواستاتيک مى‌تواند به‌علت کانسر پيشرونده يا عوارض جانبى درمان باشد. ممکن است درمان‌هاى خاص (مانند کتوکونازول، آمينوگلوتتيمايد) مستقيماً با سنتز استروئيدها در آدرنال تداخل نمايند.