بيشتر سندرم‌هاى پارانئوپلاستيک داراى شروع خزنده‌اى هستند. هيپرکلسيم، سندرم هورمون آنتى‌ديورتيک نامتناسب (SIADH)، و نارسائى آدرنال به‌صورت اورژانس بروز مى‌کنند.

SIADH

SIADH به‌وسيله عمل آرژينين وازوپرسين القأ مى‌شود که به‌وسيله تومورهاى خاصى توليد مى‌شود (به‌خصوص سرطان سلول کوچک ريه). از ويژگى‌هاى SIADH، هيپوناترمي، ادرار تغليظ شده به‌طور نامتناسب، و ترشح زياد سديم ادرار همراه با عدم وجود تهى شدن حجم مى‌باشد. بيشتر بيماران دچار SIADH، بدون علامت هستند. وقتى سديم سرم به کمتر از ۱۱۵ ميلى‌اکى‌والان در ليتر افت کند، بيماران بى‌اشتهائي، دپرسيون، لتارژي، تحريک‌پذيري، گيجي، ضعف، و تغييرات تشخيصى را تجربه خواهند کرد.

درمان

محدوديت آب اشکال خفيف را کنترل مى‌کند. دموکلوسيکلين (mg ۹۰-۱۲۰۰ خوراکى ۲ بار در روز) اثرات وازوپرسين بر توبول‌هاى کليه را مهار مى‌کند. درمان بدخيمى زمينه‌اى نيز مهم است.