اورژانس‌هاى يک بيمار سرطانى به سه دسته تقسيم مى‌شوند: اثرات ناشى از گسترش تومور، اثرات متابوليک يا هورمونال با واسطه توليدات تومور، و عوارض درمان.