ضايعاتى که موجب افزايش ICP مى‌شوند به‌طور شايع موجب تخريب هشيارى مى‌شوند. CT اسکن يا MRI مغز اغلب در کوما غير طبيعى است ولى معمولاً در آنسفالوپاتى متابوليک، مننژيت، انفارکسيون زودرس، آنسفاليت زودرس، صدمه آنوکسيک منتشر، يا مصرف بيش از حد داروها قابليت تشخيصى ندارد. به تعويق انداختن درمان مناسب در اين بيماران به‌علت انتظار براى انجام CT اسکن يا MRI مى‌تواند مرگبار باشد. بيماران دچار هشيارى مختل به‌علت افزايش ICP ممکن است به سرعت بدتر شوند. يک بررسى اورژانس به‌وسيله CT اسکن براى تأييد وجود اثر توده‌اى و راهنمائى براى تخليه اثر فشارى به‌وسيله جراحى ضرورى است. CT اسکن ممکن است در بعضى از بيماران دچار خونريزى ساب‌آراکنوئيد طبيعى باشد، پس تشخيص بر تاريخچه بالينى همراه با RWB در مايع نخاعى مبتنى خواهد بود. آنژيوگرافى مغزى يا آنژيوگرافى با رزونانس مغناطيسى اغلب براى تأييد نارسائى شريان بازيلار به‌عنوان علت کوما در بيماران داراى علائم ساقه مغز لازم مى‌باشد.