مسموميت با اسکومبروئيد يک مسموميت هيستامينى به‌علت مصرف ماهى است که خوب نگهدارى نشده يا در يخچال قرار نگرفته است. ماهى‌هاى اسکومبروئيد (شبه - ماکرل) شامل بعضى از انواع تون، ماکرل، ساري، ماهى سوزني، واهو، اسکيپ جک، و بانيتو مى‌باشند. از آنجا که ماهى‌هاى غيراسکوبروئيد نيز اين مسموميت را ايجاد مى‌کنند مناسب‌تر است که اين سندرم را مسموميت پسودوآلرژيک با ماهى بناميم. قربانيان در فاصله ۱۵ تا ۹۰ دقيقه از مصرف دچار فلاشينگ، خارش، يا کهير، برونکواسپاسم، سمپتوم‌هاى GI، تاکيکاردي، و هيپوتانسيون مى‌شوند. اين سمپتوم‌ها به‌طور کلى در فاصله ۱۲-۸ ساعت تخفيف مى‌يابند ولى در بيمارانى که ايزونيازيد مصرف مى‌کنند شديدتر است. درمان شامل تجويز آنتى‌هيستامين (H1 يا H2) است. برونکوديلاتورها نيز براى برونکوسپاسم انديکاسيون دارند. استروئيدها داراى اثرات ثابت‌ شده‌اى نيستند.


فيستريا:

فيستريا يک ارگانيسم دينوفلاژليت با يک چرخه زندگى پيچيده است که نوروتوکسينى آزاد مى‌کند که موجب مى‌شود ماهى‌ها در عرض چند دقيقه بميرند و يک توکسين محلول در چربى توليد مى‌کند که موجب دلاميناسيون اپيدرمال در ماهى مى‌شود. مواجهه اتفاقى با آب‌هائى که مورد هجوم فيستريا قرار گرفته‌اند مى‌تواند موجب يک سندرم گردد که توسط CDC به‌صورت دو گروه علايم يا نشانه‌ها تعريف شده است: ۱. از دست رفتن حافظه، گيجي، يا سوختگى حاد پوست در تماس با آب آلوده، يا ۲. حداقل ۳ مورد از موارد ذيل: سردرد، راش، تحريک چشم، تحريک مجراى تنفسى فوقاني، کرامپ‌هاى عضلاني، سمپتوم‌هاى GI، محيط‌هاى آلوده مستعد رشد فيستريا هستند. درمان شامل يک قاشق چائى‌خورى شير منيزى و به‌دنبال آن يک Scoop کولستيرامين در يک ليوان آب و محلول سوربيتول ۷۰% است که هر روز به مدت ۲ هفته تجويز مى‌شود.