مسموميت با دموئيک اسيد

مسموميت با دموئيک اسيد خوردن Musselهاى آلوده به اسيد دموئيک که يک توکسين محرک اعصاب مقاوم به حرارت قوى است موجب تحريک، گيجي، عدماوريانتاسيون، و از دست رفتن حافظه در مدت ۲۴ ساعت (ميانه زمان آغاز ۵/۵ ساعت است) مى‌گردد. درمان حمايتى است و بر اقدامات ضدٌ تشنج متمرکز است.