درمان آنتى‌بيوتيک

درمان فرضى يا پروفيلاکتيک کليه گازگرفتگى‌هاى پريمات انسانى و غيرانسانى و بيشتر گازگرفتگى‌ها توسط گربه (به‌خصوص در دست) شايسته درمان آنتى‌بيوتيکى پروفيلاکتيک به‌علت ميزان بالاى عفونت مى‌باشند (جدول - درمان عفونت زخم به‌دنبال گازگرفتگى توسط حيوان-). درمان آنتى‌بيوتيکى براى ساير صدمات ناشى از گازگرفتگى که عمر کمتر از ۸ ساعت دارد مورد مباحثه است. اگرچه در يک متاآناليز پروفيلاکسى زخم‌هاى ناشى از گازگرفتگي، ۵۰% کاهش در ميزان عفونت نشان داده شده است، عواملى که درمان تجربى را ايجاب مى‌کنند شامل وجود زخم‌هاى شديد و / يا گسترده، گازگرفتگى‌هائى که مفاصل، دست‌ها، يا آلت تناسلى را گرفتار مى‌کنند، نقص سيستم ايمنى ميزبان، از جمله به‌علت بيمارى کبدى يا اسپلنکتومي، و تخريب درناژ لنفاتيکى محل گازگرفتگى مى‌باشد. در صورت آغاز پروفيلاکسي، بايد به مدت ۵-۳ روز ادامه يابد.

جدول درمان عفونت زخم به‌دنبال گازگرفتگى توسط حيوان

گونه حيوان گازگيرنده پاتوژن‌هائى که به‌طور شايع ايزوله مى‌شوند آنتى‌بيوتيک‌هاى ارجحa
سگ استافيلوکوکوس اورئوس، گونه‌هاى استرپتوکوک، گونه‌هاى پاستورلا، بى‌هوازى‌ها، کاپنوسيتوفاگاکانيمورسوس آموکسى‌سيلين / اسيد کلاوولانيک (mg ۲۵۰-۵۰۰ خوراکى سه بار در روز)، يا آمپى‌سيلين / سولباکتام (gr ۱/۵-۳ وريدى هر ۶ ساعت)
گربه پاستورلا مولتوسيدا، S. اورئوس، گونه‌هاى استرپتوکوک، بى‌هوازى آموکسى‌سيلين/ اسيد کلاوولانيک يا آمپى‌سيلين / سولباکتام، مانند گازگرفتگى توسط سگ
انسان، گازگرفتگى بسته استرپتوکوک ويريدانس، S. اورئوس، هموفيلوس آنفلوآنزا، بى‌هوازي آموکسى‌سيلين / اسيد کلاوولانيک يا آمپى‌سيلين / سولباکتام همانند گازگرفتگى توسط سگ
انسان، صدمه مشت گره کرده همانند گازگرفتگى بسته به‌علاوه ايکنلاکورودنس آمپى‌سيلين / سولباکتام همانند گازگرفتگى توسط سگ، يا ايمن‌پنم
ميمون همانند گازگرفتگى توسط انسان همانند گازگرفتگى توسط انسان
مار سودومونا آئروجينوزا، گونه‌هاى پروتئوس، باکتروئيد فراژيليس، گونه‌هاى کلاستريديوم سفترياکسون (g ۱-۲ وريدى هر ۲۴-۱۲ ساعت)، يا آمپى‌سيلين / سولباکتام مانند گازگرفتگى توسط سگ
جوندگان استرپتوباسيلوس مونيليفورميس، گونه‌هاى لپتوسپيرا، P- مولتوسيدا پنى‌سيلين VK (۵۰۰ ميلى‌گرم PO دو بار در روز)


گونه حيوان گازگيرنده داروهاى جايگزين براى بيماران دچار آلرژى به پنى‌سيلين توصيه به پروفيلاکسى در بيماران دچار زخم‌هاى غير عفونى اخيرb توجهات ديگر
سگ کليندامايسين (mg ۱۵۰-۳۰۰ خوراکى چهار بار در روز) به‌علاوه TMP-SMZ (يک قرص قدرت ۲ برابر دو بار در روز) يا سيپروفلوکساسين (mg ۵۰۰ خوراکى ۲ بار در روز) بعضى مواقعc پروفيلاکسى هارى
را مدٌ نظر داشته باشيد
گربه کليندامايسين به‌علاوه TMP-SMZ يا يک فلوروکينولو? معمولاً پروفيلاکسى هارى
را در نظر داشته باشيد،
به دقت سوراخ‌شدگى
مفصل يا استخوان را
ارزيابى کنيد
انسان، گازگرفتگى بسته اريترومايسين، فلوروکينولون هميشه -
انسان، صدمه مشت گره کرده سفوکسيتين (۵/۱ وريدى هر ۶ ساعت)d هميشه از نظر درگيرى تاندون
/ عصب / مفصل معاينه
کنيد
ميمون همانند گازگرفتگى توسط انسان هميشه براى ماکاک‌ها
پروفيلاکسى ويروس B
را با آسيکلووير در نظر بگيريد
مار کليندامايسين به‌علاوه TMP-SMZ يا يک فلوروکينولون گاهى وقت‌ها به‌خصوص براى گازگرفتگى توسط مار زهردار براى نيش مار زهردار از آنتى‌ونين (پادزهر) استفاده کنيد.
جوندگان داکسى‌سيکلين (۱۰۰mg خوراکى روزانه) بعضى‌وقت‌هاc -


a: انتخاب‌هاى آنتى‌بيوتيکى براساس يافته‌هاى کشت در صورت در دسترس بودن، انجام مى‌گيرد. راهنماى طول مدت درمان، پاسخ درمانى است ولى به‌طور طبيعى يک دوره حداقل ۱۴-۱۰ روزه براى عفونت بافت نرم در نظر گرفته مى‌شود. استئوميليت و آرتريت سپتيک نيازمند درمان طولانى‌تر هستند. اين توصيه‌ها براى درمان تجربى نيازمند انطباق با شرايط هر بيمار و خصوصيات موضعى مى‌باشند. داروهاى وريدى در بيماران بسترى در بيمارستان بايد استفاده شوند. وقتى بيمار پس از درمان اوليه مى‌خواهد ترخيص شود يک دوز منفرد وريدى آنتى‌بيوتيک داده شده و پس از آن درمان خوراکى شروع مى‌گردد.


b: آنتى‌بيوتيک‌هاى پروفيلاکتيک معمولاً ۵-۳ روز داده مى‌شوند


c: آنتى‌بيوتيک‌هاى پروفيلاکتيک براى زخم‌هاى شديد يا گسترده، زخم‌هاى صورت، يا صدمات له‌شدگى و در هنگام درگيرى استخوان يا مفصل، يا در صورت وجود ضايعه همراه توصيه مى‌شود.


d: سفوکسيتين براى بيماران دچار افزايش حساسيت نوع فورى به پنى‌سيلين مخاطره‌آميز است.


توجه: TMP-SMZ: ترى‌متوپريم - سولفامتوکسازول