همه ساله بين يک تا دو ميليون زخم گازگرفتگى به‌وسيله حيوانات پستاندار در آمريکا ايجاد مى‌شود. اکثريت افراد توسط توله‌سگ يا گربه دچار گازگرفتگى مى‌شوند. تعداد زيادى از اين زخم‌ها دچار عفونت‌هاى مى‌شوند که گاه تهديدکننده حيات هستند. ميکروبيولوژى عفونت‌هاى زخم‌هاى ناشى از گازگرفتگى عموماً بيانگر فلور اوروفارنژه‌آل حيوانى است که گاز گرفته است، اگرچه ارگانيسم‌هاى موجود در خاک، پوست حيوان يا قرباني، يا مدفوع حيوانات نيز ممکن است دخيل باشند.