پرزانتاسيون بالينى

پرزانتاسيون بالينى زمان شروع مختلف است. ولى معمولاً سمپتوم‌ها در مدت چند ثانيه تا چند دقيقه از لحظه مواجهه با آنتى‌ژن مزاحم ايجاد مى‌شوند:


- تنفس: تورم غشاءهاى مخاطي، خشونت صدا، استريدور، ويزينگ


- کارديوواسکولار: تاکيکاردي، هيپوتانسيون


- پوستي: خارش، کهير، آنژيوادم

تشخيص

تشخيص با تهيه تاريخچه مواجهه با ماده مهاجم و پيدايش مجموعه سمپتوم‌هاى مشخصه بيمارى به‌دست مى‌آيد.

درمان

سمپتوم‌هاى خفيف مانند خارش و کهير را مى‌توان با تجويز ۲/۰ تا ۵/۰ ميلى‌ليتر محلول ۱:۱۰۰۰ اپى‌نفرين زيرجلدي، که در صورت لزوم مى‌توان هر ۲۰ دقيقه تکرار نمود، کنترل کرد.


مى‌توان يک انفوزيون وريدى آغاز کرد. هيپوتانسيون بايد با تجويز وريدى ۵/۲ ميلى‌ليتر محلول اپى‌نفرين ۱۰۰۰ : ۱ با فواصل ۱۰-۵ دقيقه، افزايش‌دهنده‌هاى حجم، مانند سالين نرمال، و داروهاى وازوپرسور، مانند دوپامين در صورت ايجاد هيپرتانسيون مقاوم به‌درمان، درمان گردد.


اپى‌نفرين موجب اثرات α- و β- آدرنرژيک مى‌شود و ايجاد وازوکنستريکسيون و شل‌شدگى عضله صاف برونشيال مى‌کند.


β- بلوکرها در بيماران در خطر واکنش‌هاى آنافيلاکتيک نسبتاً کنترانديکه مى‌باشند.


مى‌توان در صورت لزوم از داروهاى زير استفاده نمود:


- آنتى‌هيستامين‌ها مانند ديفن‌هيدرامين ۱۰۰-۵۰ ميلى‌گرم عضلانى يا وريدى


- آمينوفيلين ۲۵/۰ تا ۵/۰ گرم وريدى در صورت برونکواسپاسم


- اکسيژن


- گلوکوکورتيکوئيدها - وريدي، در تظاهرات حاد مفيد نيستند ولى ممکن است به کنترل هيپوتانسيون مداوم يا برونکواسپاسم کمک کنند.

پيشگيرى

پيشگيرى اجتناب از آنتى‌ژن مضر هر جا که ممکن باشد. اگر لازم باشد تست پوستى و حساسيت‌زدائى نسبت به موادى مانند پنى‌سيلين و زهر هايمنوپترا انجام شود. بيماران بايد از گردنبندهاى حاوى اطلاعات استفاده کنند و يک کيت اپى‌نفرين که تاريخ مصرف آن نگذشته باشد در دسترس داشته باشند.