خونريزى عارضه کشنده عمده آن است.خطر خونريزى در ارتباط با اندازه واريس بيش از حداقل فشار وريد پورت بالاتر از 12mmHg و وجود واريس‌هاى با خطوط قرمز (Red Wales) است. ميزان مرگ و مير با شدت بيمارى کبدى زمينه‌اى (ذخيره کبدي) در ارتباط است. به‌عنوان مثال طبقه‌بندى چايلد - تورکوت (Child-turcotte Classification) در اين زمينه موجود است. (جدول - طبقه‌بندى سيروز براساس چايلد و تورکوت -).

جدول طبقه‌بندى سيروز براساس چايلد و تورکوت

  طبقه
A B C
بيلى‌روبين سرم  μ mol/L(mg/dl) (۲>) ۳۴> (۳-۲) ۵۱-۳۴ (۳<) ۵۱<
آلبومين سرم  g/L(g/dL) (۳/۵<) ۳۵< (۳/۵ -۳) ۳۵-۳۰ (۳>) ۳۰>
آسيت ندارد به‌راحتى کنترل مى‌شود به‌سختى کنترل مى‌شود
انسفالوپاتى ندارد خفيف پيشرفته
تغذيه عالى خوب بد
پيش‌اگهي خوب متوسط  بد