اتيولوژى

اتيولوژى ويروس هپاتيت HBV) B)، ويروس هپاتيت HDV) D، عامل دلتا)، داروها (متيل‌دوپا، نيتروفورانتوئين، ايزونيازيد، دانترولن)، هپاتيت اتوايميون، بيمارى ويلسون، هموکروماتوز، کمبود α1 آنتى‌تريپسين.

تظاهرات

تظاهرات طيف بالينى وسيعى از افزايش بدون علامت آمينوترانسفرازهاى سرمى تا هپاتيت حاد و حتى فولمنيانت. علائم شايع شامل خستگي، بى‌حالي، بى‌اشتهائي، تب با درجه پائين است. يرقان در بيمارى شديد شايع است. تعدادى از بيماران ممکن است با عوارض سيروز مراجعه کنند: آسيت، خونريزى از واريس، آنسفالوپاتي، کوآگولوپاتى و هيپراسپلنيسم، در هپاتيت مزمن B يا C و هپاتيت اتوايميون ممکن است علائم خارج کبدى بر علائم کبدى بچربد.

طبقه‌بندى بافت‌شناسى

جدول طبقه‌بندى بافت‌شناسى هپاتيت مزمن

فعاليت‌ التهابى درجه فيبروز
مرحله جهاز پورتال لوبول کبدى مرحله فيبروز
۰ ندارد يا اندک ندارد ۱ بدون فيبروز يا محدود به دورن جهاز متسع شده پورتال
۱ التهاب پورتال التهاب، بدون نکروز ۲ فيبروز اطراف پورت يا سپتوم پورتال به پورتال با حفظ ساختمان
۲ نکروز خفيف صفحه محدودکننده نکروز موضعى ۳ فيبروز سپتال با تخريب ساختمانى
۳ نکروز متوسط صفحه محدودکننده آسيب موضعى و شديد سلول ۴ سيروز
۴ نکروز شديد صفحه محدودکننده نکروز پلي