گروهى از اختلالاتى که با واکنش‌هاى التهابى مزمن در کبد - براى حداقل ۶ ماه - مشخص مى‌گردد.