هپاتيت HDV) D، عامل دلتا) RNS ويروس ۷ نانومترى ناقصى که براى رپليکاسين خود HBV نياز دارد. يا به‌صورت عفونت همزمان (Coinfection) با HBV است يا بر ناقل HBV مزمن سوار مى‌گردد (Superinfection). موجب تشديد عفونت HBV مى‌گردد (تسريع تبديل هپاتيت مزمن به سيروز و گه‌گاه هپاتيت حاد فولمينانت).

تشخيص

تشخيص Anti-HDV سرم (هپاتيت D حاد - اغلب تيتر پائين دارد و اغلب گذراست. هپاتيت D مزمن - تيتر بالاترى دارد و دائمى است).

اپيدميولوژى

اپيدميولوژى همانند ناقلين HBV در مديترانه و مناطق آمريکاى جنوبى و ....... آندميک است. در غير اين صورت به طريقه پرکوتانئوس در معتادان تزريقى HBsAg مثبت يا ترانسفوزيون بيماران هموفيلى و به ميزان کمتر در مردان هم‌جنس‌باز HBsAg مثبت انتشار مى‌يابد.

پيشگيرى

پيشگيرى واکسن هپاتيت B (فقط در افراد غير ناقل).