درمان

درمان حمايتى همانند هپاتيت ويروسي، قطع عوامل مشکوک، پيوند کبد در صورت نياز.

انواع هپاتيت توکسيک

وابسته به دوز

وابسته دوز (هپاتوکسين‌هاى مستقيم) شروع در عرض ۴۸ ساعت، قابل پيش‌بيني، نکروز در اطراف ونولو کبدى ترمينال - مثال: تتراکلريد کربن، مشتقات بنزن، مسموميت با قارچ، استامينوفن يا استئاتوزو ميکرووزيکولر (تتراسايکلين‌ها، والپروئيک اسيد).

ايديوسنکراتيک

ايديوسنکراتيک زمان شروع و دوز متغيرى دارد. تعداد کمى از افرادى که در معرض هستند درگير مى‌شوند. ممکن است با تب، بثورات، آرترالژى و آئوزينوفيلى همراه گردد. در بيشتر موارد مکانيسم مى‌تواند عملاً بر پايه متابوليت‌هاى توکسيک باشد و احتمالاً براساس ژنتيک بيمار تعيين مى‌شود. مثال: ايزونيازيد، هالوتان، فنى‌توئين، متيل‌دوپا، کاربامازپين، ديکلوفناک، اگزاسيلين، سولفوناميدها.