خصوصيات بالينى DU درد سوزشى اپى‌گاستر ۹۰ دقيقه تا ۳ ساعت پس از صرف غذا و اغلب شبانه که با خوردن غذا رفع مى‌گردد.


GU درد سوزشى معده که ارتباطى با غذا ندارد يا با مصرف آن بدتر مى‌شود. بى‌اشتهائي، بى‌زارى از غذا، کاهش وزن (در ۴۰%). در هر فردى اشکال بالينى بسيار مختلفى دارد. ممکن است در غياب اولسر پپتيک (”ديس‌پپسى غير زخمي“) علائم مشابهى رخ دهد که به درمان استاندارد پاسخ کمترى مى‌دهد.