زخم پپتيک غالباً در بولب دئودنوم (زخم دئودنوم - DU) و معده (زخم معده - GU) رخ مى‌دهد. همچنين در مري، کانال پيلور، لوپ دئودنوم، ژژونوم، ديورتيکول مکل نيز اتفاق مى‌افتد. وقتى فاکتورهاى مهاجم (اسيد معده، پپسين) بر فاکتورهاى دفاعى مربوط به مقاومت مخاطى (موکوس مخاط، بيکربنات، سيرکولاسيون ميکروسکوپي، پروستاگلاندين‌ها، ”سد“ مخاطي) غلبه کند و نيز در اثر اثرات هليکوباکتر پيلورى PUD ايجاد مى‌گردد.

عوارض

عوارض خونريزي، انسداد، نفوذ زخم که باعث پانکراتيت حاد مى‌شود، پرفوراسيون و درد سرکش.

رويکرد به بيماران

رويکرد مطلوب نامشخص است. تست سرولوژيک هليکوباکتر پيلورى و درمان آن ممکن است مقرون به‌صرفه باشد. انتخاب‌هاى ديگر شامل کارآزمائى با مهارکننده اسيد، اندوسکوپى فقط در شکست درماني، يا آندوسکوپى اوليه در تمام موارد است.