پاتولوژى

پاتولوژى التهاب مخاط کولون وجود دارد. رکتوم تقريباً هميشه درگير است. التهاب به‌طور پيوسته (بدون پراکندگى نواحى درگير( No Skip Area)) و به مقادير مختلفى به‌سمت پروگزيمال گسترش مى‌يابد. خصوصيات هيستولوژيک شامل آسيب اپى‌تليال، التهاب، آبسه‌هاى کريپت و فقدان سلول‌هاى جامى است.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى اسهال خوني، موکوس، تب، درد شکمي، زورپيچ و کاهش وزن از علائم آن است. شدت بيمارى متغير است (اکثر موارد خفيف و محدود به رکتوسيگموئيد است). در موارد شديد دهيدراتاسيون، کم‌خوني، هيپوکالمى و هيپوآلبومينمى ديده مى‌شود.

عوارض

عوارض مگاکولون توکسيک، پرفوراسيون کولون. خطر کانسر در ارتباط با وسعت و طول مدت کوليت است و اغلب قبل از آن يا همراه با آن ديس‌پلازى وجود دارد که مى‌توان آن‌را در نمونه‌بردارى با کولونوسکوپ در قالب يک طرح نظارتى تشخيص داد.

تشخيص

تشخيص سيگموئيدوسکوپى / کولونوسکوپي: اريتم مخاطي، گرانولاريتي، شکنندگي، اگزودا، خونريزي، زخم‌ها، پوليپ‌هاى التهابى (پوليپ‌هاى کاذب). باريم انما: کاهش هوستراسيون، بى‌نظمى مخاطي، زخم‌ها.