پيوند کبد

براى بيمارى کبدى مزمن، غير قابل برگشت و پيشرونده يا نارسائى کبدى فولمينانتى که درمان آلترناتيو ديگرى نداشته باشد در نظر گرفته مى‌شود (همچنين براى تصحيح کمبود مادرزادى آنزيم‌هاى خاص و اختلال مادرزادى متابوليسم توصيه مى‌شود).

انديکاسيون‌ها

انديکاسيون‌ها دستورالعمل‌ها: انتظار فوت بيمار در عرض ۲ سال، ترجيحاً در عوارض عمده (خونريزى از واريس، انسفالوپاتى غير قابل برگشت، سوءتغذيه شديد و ضعف مفرط، سندرم هپاتورنال)، آسيت‌هاى مقاوم به درمان، بيمارى استخوانى پيشرونده، خارش شديد، کلانژيت باکتريال راجعه، کوآگولوپاتى مقاوم به درمان، سندرم هپاتوپولمونادرى (اتساع عروق داخل ريوى همراه با افزايش گراديان آلوئولى - شرياني)، ممنوعيت‌هائى که ممکن است با پيوند برطرف شود، بيلى‌روبين >340-170 μmol/L (20-10 mg/dL<)، آلبومين کمتر از 2g/dL>) 20g/L) بدتر شدن کوآگولوپاتي، بد شدن کيفيت زندگى و نيز در نارسائى کبدى فولمينانت با کوماى درجه III-IV (قبل از ايجاد ادم مغزي) در نظر گرفته مى‌شود.

انتخاب دهنده

انتخاب دهنده همسان بودن گروه خونى ABO و اندازه کبد (گرافت‌هاى با اندازه کوچک شده را مى‌توان در بچه‌ها استفاده کرد). بايد از نظر HIV، HBV و HCV منفى باشد.

سرکوب ايمنى

سرکوب ايمنى انواع مختلفى از ترکيب داروهاى تاکروليموس (Tactolimus) يا سيکلوسپورين و گلوکوکورتيکوئيدها، مايکوفنولات مفتيل (Mycophenolate Mofetil)،آزاتيوپرين يا OKT3 (آنتى‌تيموسيت گلوبولين منوکلونال).

عوارض طبى پس از پيوند

عوارض طبى پس از پيوند اختلال عملکرد کبد پيوند شده (عدم عملکرد اوليه کبد، دفع پيوند حاد يا مزمن، ايسکمي، ترومبوز شريان کبدي، انسداد يا نشت صفراوي، هپاتيت B يا C راجعه)، عفونت‌ها (باکتريال، ويروسي، قارچي، عفونت‌هاى فرصت‌طلب)، اختلال عملکرد کليه، اختلالات عصبى روانى.

ميزان موفقيت

ميزان موفقيت ميزان بقاء طولانى‌مدت ۸۰-۷۰ درصد است. در بعضى موارد خاص کمتر است. (هپاتيت مزمن B، کارسينوم هپاتوسلولر).

ممنوعيت‌ها

- مطلق:

مطلق سپسيس يا بدخيمى غير از دستگاه هپاتوبيلياري، بيمارى قلبى ريوى شديد، بيمارى قلبى عروقى يا ريوى پيشرفته‌اى که از قبل وجود داشته باشد، الکليسم و اعتياد فعال، ايدز.

- نسبى:

نسبى سن <70 سال، عفونت HIV، جراحى شکمى وسيع قبلي، ترومبوز وريد پورت و مزانتريک فوقاني. عدم درک بيمار