فلج ديافراگمي

فلج ديافراگمى . فلج يک طرفه معمولاً به‌دليل آسيب عصب فرنيک ناشى از تروما يا تومور مدياستن به‌وجود مى‌آيد، ولى نزديک به نيمى از موارد بدون علت مشخصى رخ مى‌دهند. معمولاً بدون علامت است. CXR به تشخيص کمک مى‌کند و تأييد تشخيص با فلوروسکوپى است.فلج دو طرفه ممکن است به‌دليل آسيب به‌ بخش فوقانى نخاع، بيمارى نورون حرکتي، پليوميليت، پلى‌نوروپاتي، درگيرى دو طرفهٔ عصب فرنيک توسط ضايعات مدياستن، و پس از جراحى قلب، ايجاد شود. علامت آن، تنگى‌نفس است. بايد به‌دنبال يافتن حرکات متناقض شکمى در بيماران به پشت خوابيده بود.