دربارهٔ محل کار و تاريخچهٔ شغلى به تفصيل پرسش نمائيد:


آلوده‌کننده‌هاى اختصاصي؟ در دسترس بودن و استفاده از وسايل محفاظتي؟ تهويه؟ آيا همکاران نيز شکايات مشابهى دارند؟ دربارهٔ هر شغلى سؤال کنيد؛ برخوردهاى کوتاه‌مدت ممکن است مهم باشند. CXR خيلى ارزشمند است ولى ممکن است تأثير عملى (Finctional) پنوموکونيوز بيش از حد يا کمتر از حد تخمين زده شود. PFTs ممکن است هم کميت اختلال را تعيين نمايند و هم ماهيت برخورد را مطرح کنند.


دوز هر عامل محيطى به‌طور جداگانه، تحت‌تأثير شدت و همچنين عوامل فيزيولوژيک (سرعت و عمق تهويه) است.