مواد شيميائى سمى بسيار ازمواد شيميائى سمى مى‌توانند به‌شکل بخار و گاز بر ريه تأثير گذارند.


استنشاق سيگار بيش از آسيت حرارتى باعث مرگ قربانيان آتش‌سوزى مى‌شود. موارد شديد ممکن است باعث ادم ريه شوند. مسموميت با CO که باعث عدم اشباع O2 (desaturation) مى‌شود، ممکن است کشنده باشد. آندوسکوپى زوردرس ممکن است آسيب حرارتى راه هوائى فوقانى را از آسيب منتشر راه هوائى تحتانى که ناشى از اجزاء سمى دود استنشاق شده است، افتراق دهد.


عوامل به‌کار رفته در توليد مواد مصنوعى ممکن است باعث ايجاد حساسيت به ايزوسيانات‌ها، آمنى‌هاى آروماتيک و آلدئيدها شود. برخورد مکرر باعث ايجاد سرفهٔ خلط‌دار، آسم يا تب خفيف و احساس کسالت (Malaise) در برخى کارگران مى‌شود.فلوروکربن‌هائى که از دست‌هاى يک کارگر به سيگار منتقل مى‌شوند ممکن است تبخير گردند. عامل استنشاقى باعث تب، لرز، احساس کسالت (Malais) و گاهى اوقات خس‌خس سينه (Wheezing) مى‌شود وقتى اين سندرم در کارگران پلاستيک رخ مى‌دهد، تب بخار پليمر ناميده مى‌شود.