غبار پنبه

غبار پنبه (Byssinosis) برخوردها در حين توليد نخ براى پارچهٔ نخي، پارچهٔ زير و طناب رخ مى‌دهد (کتان، بوتهٔ شاهدانه، و کنف سندرم مشابهى ايجاد مى‌کنند). اساس مشکل بودن تنفس به‌طور تيپيک در نخستين روز هفتهٔ کارى رخ مى‌دهد. در ۱۰ تا ۲۵% از کارگران بيمارى ممکن است پيشرونده باشد و باعث تداوم احساس مشکل بودن تنفس در سراسر هفتهٔ کارى شود. پس از ۱۰ سال علائم عودکننده با انسداد برگشت‌ناپذير راه هوائى همراه است. درمان عبارت است از داروهاى گشادکنندهٔ برونش، آنتى‌هيستامين‌ها، و حذف برخورد.

غبار غلات

غبار غلات کشاورزان و کارگران حمل‌کنندهٔ غلات در خطر قرار دارند علائم عبارت است از علائم مصرف‌کنندگان سيگار - سرفه، توليد خلط، خس‌خس سينه (Wheezing) و انسداد راه هوائى.

ريهٔ کشاورز

ريهٔ کشاورز (Farmer's Lung) افرادى که با کپک يونجه داراى هاگ‌هاى اکتينومسيت‌هاى ترموفيليک برخورد مى‌کنند، ممکن است دچار يک پنومونيت افزايش حساسيت شوند. ريهٔ کشاورز حاد باعث تب، لرز، احساس کسالت (Malaise)، سرفه و تنگى نفس (Dyspnea) چهار تا هشت ساعت پس از برخورد مى‌شود برخورد کم‌شدت و مزمن باعث فيبروز بينابينى مى‌شود.