درمان

درمان بيمار ريوى ناشى از عوامل محيطى تقريباً هميشه شامل اجتناب از مادهٔ سمى است. استنشاق غبار غير آلى باعث فيبروز بدون التهاب مى‌شود که به درمان داروئى پاسخ نمى‌دهد. برخورد حاد با غبار آلى ممکن است به گلوکوکورتيکوئيدها پاسخ دهد.