آلودگى هوا ارتباط دادن آثار بهداشتى ويژه به‌هر آلوده‌کنندهٔ منفرد مشکل است. علائم و بيمارى‌هاى ناشى از آلودگى هوا نيز وضعيت‌هاى غير سرطان‌زائى هستند که با کشيدن سيگار ارتباط دارند (عفونت‌هاى تنفسي، آزردگى راه هوائي).


مصرف غير فعال دود سيگار افزايش بيمارى تنفسى و کاهش عملکرد ريوى در کودکان والدين سيگارى مشاهده شده است. خطر سرطان ريه در بزرگسالانى که به‌طور غير فعال با دود سيگار برخوردار هستند، افزايش مى‌يابد.


رادون عامل خطرى براى سرطان ريه است و خطر آن با کشيدن سيگار شديد مى‌شود.

اصول ادارهٔ بيمارى (Management)

در مورد بسيارى از عوامل محيطي، بيمارى ريوى سال‌ها پس از برخورد اتفاق مى‌افتد. در صورت ادامهٔ برخورد بايستى عامل محرک حذف شود. معمولاً اين‌کار با جابه‌جائى بيمار از محيط کار صورت مى‌گيرد. فيبروز ريوى (مثل آسبستوز، CWP) به گلوکوکورتيکوئيدها پاسخ نمى‌دهد. درمان آسم شغلى مطابق با برنامهٔ راهنماى معمول است. برنامهٔ غربالگرى سرطان ريه، حتى در مشاغل پرخطر، هنوز اثر ثابت‌شده‌اى ندارد.