حذف عامل برانگيزنده، در صورت امکان، موفقيت‌آميزترين درمان است. حساسيت‌زدائى يا درمان ايمونولوژيک (Immunotherapy) با اينکه رايج مى‌باشد، از حمايت علمى محدودى برخوردار است و اثربخشى بالينى آن ناچيز مى‌باشد.