اختلال در گردش خون ريوى شبکهٔ عروقى ريه برون‌ده RV را که تقريباً 5L/min مى‌شود، با يک فشار پائين انتقال مى‌دهد. خونرسانى ريه در قسمت وابسته به جاذبه (Dependent) بيش از ساير جاها است. ارزيابى نيازمند اندازه‌گيرى فشار عروق ريوى و برون‌ده قلبى است تا به کمک آنها مقاومت عروق ريوى تعيين شود. مقاومت عروقى ريه بر اثر هيپوکسي، ترومبوس‌هاى داخل لومني، اسکار يا از بين رفتن بستر حبابچه‌ها افزايش مى‌يابد.


تمام بيمارى‌هاى سيستم تنفسى که باعث هيپوکسى مى‌شوند قادر هستند هيپرتانسيون ريوى ايجاد کنند. با اين حال بروز هيپرتانسيون ريوى به‌ويژه در بيماارن مبتلا به هيپوکسمى ناشى از بيمارى مزمن انسدادى ريه، بيمارى ريوى بينابيني، بيمارى قفسهٔ صدرى و چاقى - هپيوونتيلاسيون - آپنه در موقع خواب، محتمل است.