رسوب هيدروکسى آپاتيت (HA) کلسيم مى‌تواند باعث بورسيت يا تاندينيت کلسيفيه و آرتروپاتى گردد که عمدتاً شانه و زانو را مبتلا مى‌کند. تجمع غير طبيعى HA مى‌توان به‌طور ايديوپاتيک يا ثانويه به آسيب بافتي، هيپرکلسمي، هيپرپاراتيروئيدى يا نارسائى مزمن کليه باشد. HA عامل مهمى در شانه ميلواکى (Milwauki Shoulder) است. اين بيمارى نوعى آرتروپاتى مخرب افراد مسن است که در شانه‌ها و زانوها رخ مى‌دهد. کريستال‌هاى HA کوچک هستند. دسته‌هائى از آنها ممکن است در رنگ‌آميزى رايت به رنگ‌ ارغوانى و در رنگ‌آميزى آليزارين قرمز به رنگ قرمز روشن ديده شوند. براى تشخيص قطعى نياز به ميکروسکوپ الکترونى يا تفرق اشعه X است. نماى راديولوژيک مشابه بيمارى CPPD است. درمان: NSAIDs، آسپيراسيون مکرر و استراحت مفصل مبتلا.