بيمارى رسوب اکزالات کلسيم

امکان دارد در اگزالوز اوليه (نادر) يا اگزالوز ثانويه (عارضه بيمارى مرحله انتهائى کليه) کريستال‌هاى CaOX در مفاصل رسوب کند. سندرم بالينى آن مشابه نقرس و بيمارى CPPD است. درمان: درمان تا حدى مؤثر است.