سندرمى که با ترکيبى از خصوصيات بالينى مشابه SSC, SLE پلى‌ميوزيت و RA مشخص مى‌گردد. تيترهاى بالاى غير معمولى از آنتى‌بادى‌هاى در گردش بر عليه ريبونوکلئوپروتئين هستند (RNP) يافت مى‌شود.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى پديده رينود، پلى‌آرتريت، دست‌هاى متورم يا اسکلروداکتيلي، اختلال عملى مري، فيبروز ريوي، ميوپاتى التهابي. در ۲۵% موارد درگيرى کليوى رخ مى‌دهد. اختلالات آزمايشگاهى شامل تيترهاى بالاى ANAs، تيترهاى خيلى بالاى آنتى‌بادى ضدٌ RNP، فاکتور روماتوئيد مثبت در ۵۰% موارد است.

ارزيابى

مشابه SLE و SSC است.

درمان

داده‌هاى منتشر شده کمى وجود دارد. درمان براساس تظاهرات بيمارى است و بسته به اينکه علائم مشابه SSC/SLE/ پلى‌ميوزيت /RA باشد رويکرد مناسب انتخاب مى‌گردد.